Identiteten

”Ni är älskade och kallade”

”Ni är älskade och kallade”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi ska skriva lite om identitet. Som kristet par vilar era identiteter på två viktiga räls. Kärleken och uppdraget. För att ni ska fullt ut förmå älska varandra behöver ni vila trygga i Guds kärlek till er. För att finna mening i er relation behöver ni ta kallelsen och uppdraget på allvar. Här kommer dagens inspirationsord:

Till alla… som är älskade av Gud och kallade att vara heliga. /Romarbrevet 1:7 nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många kämpar med sin identitet och att hitta sig själv. Detta skapar en otrygghet även i många kristna par. Som vanligt innebär det kristna budskapet en slags tvärtom-väg. För att finna din identitet behöver du känna dig älskad av Gud – och detta innan du fullt ut kan älska dig själv eller din partner. Och därmed hitta din identitet.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Vad är identitet?

Identitet är inom beteendevetenskapen synonymt med självbild. Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’. Människans identitet är det som definierar den unika människan. Identitet kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra. Den först nämnda brukar kallas modern identitetsuppfattning, och den senare för traditionell. Men vad får då dessa båda synsätt för konsekvenser i praktiken?

Traditionell eller modern identitet?

Filosofen och sociologen Charles Taylor skriver om hur det har sett ut i olika tider. Han beskriver hur en så kallad traditionell identitet, historiskt har varit dominerade. En sådan identitet formas av familjens, släktens och omgivningens förväntningar. Den traditionella identiteteten är fortfarande dominerande i stora delar av världen – förutom just i västvärlden. Denna typ av identitet formas utifrån och in. Om det blir en konflikt mellan mina egna drömmar och familjens krav, är det givna att jag anpassar mig. Det är inte svårt att se problemen med en kultur som har en sådan typ av identitetsdaning. Tanken på mänskliga rättigheter för individen, har till exempel svårt att få ordentligt genomslag i ett sådant sammanhang.

Den moderna identiteten som är den dominerade i västvärlden i dag, kan beskrivas som raka motsatsen mot den traditionella. Här definieras inte identiteten utifrån i lyssnandet på andras krav – utan inifrån i lyssnandet till individens egna drömmar och ambitioner. Tanken är att varje individ bär på en unik uppsättning drömmar och ambitioner. Det gäller bara att upptäcka och förverkliga dem. Ingen annan ska säga till mig vad jag ska göra eller tänka. Min egen frihet har det högsta värdet. Om det blir en konflikt mellan individens drömmar och omgivningens krav är rekommendationen samtiden oftast ger: »Följ din dröm.« I jämförelse med den traditionella identiteten är det lätt att finna styrkor i det moderna synsättet. Att människovärdet och att individens önskningar spelar roll, är inte svårt att bejaka. Den sociala rörlighet som hänger ihop med den moderna identiteten, bejakar vi också som något gott.

Men den moderna identiteten har också stora svagheter…

För det första är den obarmhärtigt krävande: jag måste själv finna mitt mål och uppnå det. Om jag lyckas lurar högmod om hörnet – om jag misslyckas lurar den totala självdissningen på mig. För det andra kommer den att vara fragmentiserande, eftersom det är den enskildes mål och drömmar som ska förverkligas. De kollektiva strukturer som bär upp samhällen och gemenskaper blir ointressanta. Det blir enbart rättigheter och inte plikter, som blir viktiga. För det tredje är det en illusion att en människa har sammanhängande drömmar och mål. Ett dilemma vi ofta har, är att det som vi längtar efter i vårt inre – i själva verket är självmotsägande. (Källa: Tomas Nygren) 

 

Vad säger Bibeln om identitet?

En kristen identitet  sammanfaller varken med den traditionella eller den moderna identiteten. Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 4:3–4: ”Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren.” Av detta bibelord framgår att en kristens identitet inte definieras av vad andra säger utifrån (som i den traditionella identiteten) eller vad jag själv ger mig för omdöme (vilket är fallet i den moderna identiteten).

Guds definition av min identitet bygger inte på vad jag presterar…

Gemensamt för både andras omdömen utifrån och mina egna inre omdömen om mig själv, är att de bygger på hur väl jag lyckats prestera. Paulus har helt lämnat den spelplanen. Han låter självbilden och identiteten, definieras av något han fått – nämligen Guds frikännande dom. Det handlar om den förlåtelse och kärlek Gud skänker i Kristus, den rättfärdighet som du och jag har fått som gåva – oberoende av alla egna prestationer. Vi älskar för att Gud först älskat och godkänt oss. Detta är vår identitet. Och på den följer kallelsen och uppdraget. ”Vi är älskade av Gud och kallade att vara heliga”, säger Paulus. Det betyder att vårt uppdrag är att vara annorlunda än den värld vi lever i – vi ska älska som Jesus älskar – detta är att vara helig.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid grundat vår identitet i Guds kärlek. Ibland har våra trasiga identiteter, gjort att vi verkligen sårat både oss själva och varandra. Genom förlåtelsen och bönen har vi lyckats komma vidare. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring era identiteter, och om vad kallelsen att vara heliga innebär för er. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Ni är älskade och kallade”

Skicka Kommentar